Virágvasárnap

A mai napon a nagyhét kezdetét ünnepeljük. Kiemelt időszak ez a keresztény ember életében: Megváltónk értünk vállalt szenvedésére, kereszthalálára és feltámadására emlékezünk, hálát adunk azért, hogy az Úr Jézus feltámadásával megnyitotta a mennyország kapuját. Megváltó királyunk bevonul Jeruzsálembe, ahol pálmaágak lengetésével fogadják, ruháikat elébe terítik az útra. A ujjongó nép igazából nem is sejti, hogy itt nem egy földi királyról van szó, hanem az Ég uráról. Próbáljuk a mai napon mi is kifejezni Krisztus felé, hogy ki is ő számunkra!

1. Hálásan köszönjük a Kedves Testvéreknek, hogy az elmúlt vasárnap a szentföldi kegyhelyek javára 178.095 Ft adományt adtak!

2. Hálás szeretettel köszönjük mindazoknak, akik a Szent Imre templom és a plébánia udvarának rendbetételében közreműködtek!

3. A nagyhéten a plébánia irodája zárva lesz, kivéve március 31-én, szerdán, amikor 9.00-12.00-ig ügyeletet tartunk.

4. A nagyheti szertartások rendje az állami és egyházi szabályozások alapján plébániánkon a következő:

-Nagycsütörtökön este 18.00 órakor kezdődik az utolsó vacsora emlékére bemutatott szentmise, melyben a lábmosás szertartása elmarad, az áldoztatás a szokott módon egy szín alatt, kézbe történik, a szentmise után pedig nem tartunk virrasztást.

-Nagypénteken az Úr szenvedésének ünneplése 15.00 órakor kezdődik, melyben a hívek egyéni kereszthódolata elmarad.

-Nagypénteken este 18.00 órakor a Jézus szíve templomban keresztúti ájtatosságot tartunk.

-Nagyszombaton a szokásoknak megfelelően lehetőség nyílik templomainkban a Szentsír felkeresésére, egyéni imádságra.

-A húsvéti vigília ünneplése szombaton 18.00 órakor kezdődik, melyben a keresztségi liturgia némileg egyszerűsödik, a szentmise végén pedig elmarad a feltámadási körmenet.

5. Szeretettel várjuk a nagyheti szertartásokon ministránsaink szolgálatát, a próbák időpontjáról a sekrestyében adunk információs lapot. Az idei évben külön jelentkezési lap nem lesz, aki részt vesz a próbán, az ministrálhat a szertartásokon.

6. Vejkey Imre, a Magyar Parlamenti Imacsoport vezetője kezdeményezte, hogy nagypéntek reggelétől minden hét péntekén reggel 7.00 órakor, felekezethez való hovatartozás nélkül imádkozzunk a koronavírus járvány elmúlásáért. A felhívást és az imádság szövegét templomainkban a hátsó asztalon találják, valamint plébániánk weboldalán is elérhető.

További hírek

Húsvét 3. vasárnapja

Húsvét 3. vasárnapja

A mai evangélium visszakalauzol bennünket húsvét estéjére. A Feltámadott belép a tanítványokhoz e szavakkal: Békesség veletek! Miután megmutatta a sebeit, enni kért, hogy bebizonyítsa, nem szellemet látnak. Ezek után következnek a szavak. Tanítás, amely már a jövő felé tereli őket. Olyan táplálék, amely túlmutat a földi ételen. Az Atya ígéretének - a Szentléleknek - kiárasztása pedig kifejezi, hogy Isten a világ végéig gondját akarja viselni megváltott népének. A bőrünkön érezhetjük mindezek valóságát, melyre csak válaszolnunk kell(ene).


Az isteni irgalmasság vasárnapja

Az isteni irgalmasság vasárnapja

Az irgalmasság több, mint megbocsátás. Isten egyik alaptulajdonsága, amely számunkra erkölcsi erény lett, keresztény létünk központja. "Legyetek irgalmasok, amint Atyátok is irgalmas!" Az Úr Jézus felhív bennünket az elfogadás, a szeretet, a megbocsátás, a szolidaritás útjára. Szívéből sugárzik mindez. Kövessük Őt, hiszen Ő az út, az igazság és az élet!


Húsvétvasárnap, Urunk feltámadása

Húsvétvasárnap, Urunk feltámadása

Legnagyobb ünnepünkön, Jézus Krisztus feltámadásának napján szemléljük mindnyájan a bennünket végeletekig szerető Istent, aki minden gyarlóságunk ellenére kitárta a menny kapuját. Az életünk megoldása a feltámadás: tisztán látszik a jövőnk, hiszen megnyílt az út közvetlenül Istenhez. Senki és semmi nem szakíthat el bennünket ettől a szeretettől. Ez minden földi problémánál, járványnál, szeretetlenségnél erősebb! Lehet, hogy néha arra van szükségünk, hogy a tények fejbe vágjanak bennünket. Jézus feltámadt, és mi is fel fogunk!


© Soproni Szent Imre Római Katolikus Plébánia 2011-2020 Minden jog fenntartva.