Hálaadási ima és litánia

Az alábbiakban István atya 2020. év végi hálaadáskor végzett imádságát, valamint az isteni gondviselésről szóló litániát olvashatják.

Hálaadó imádság 2020. szilveszterén:

Mennyei Atyánk!

A polgári év utolsó napján hálaadással borulunk le Szent Fiad, a mi Urunk, Jézus Krisztus Szent Teste előtt. Tudatosítani akarjuk magunkban, hogy a hálaadás áll legközelebb a Te imádásodhoz. Szeretnénk mindent megköszönni, amit az elmúlt esztendőben kaptunk, mindazt, amivel megörvendeztettél bennünket, de azokat is, amelyekkel tanítani, nevelni, a te utadon tartani akartál minket.

Hálát adunk neked az életért, azért a nagy ajándékért, hogy itt a földön képmásaid lehetünk. Érezzük, Urunk, ennek súlyát, annak felelősségét, hogy szépen és okosan éljünk.

Köszönjük Neked, Urunk, a teremtett világot, amelyben élhetünk. Érezzük annak súlyát és felelősségét, hogy mindezt ránk bíztad, hogy használjuk, és ne kihasználjuk, teremtsük meg az ember számára megfelelő életkörülményeket.

Hálát adunk neked, Urunk az egészségünkért, azért, hogy bőkezű jóságodból kellő időt adsz az érdemszerzésre. Érezzük, Urunk, annak súlyát és felelősségét, hogy vigyáznunk kell magunkra, hiszen testünk a te templomod.

Köszönjük azt a sok kegyelmet, amellyel az esztendő folyamán elhalmoztál bennünket. Szerető gondviselésed nélkül aligha tudnánk az életben kiteljesedni, meglátni mindazt a szépet és jót, amelyet adsz nekünk.

Hálát adunk nagyságodért és jóságodért. Az idei esztendő különös megpróbáltatásokat hozott a koronavírus járvány terjedésével. Bocsásd meg nekünk, hogy nem mindig tudtuk felismerni ezzel kapcsolatosan, hogy mi az igazán helyes, hogyan tudunk egymásra és önmagunkra jobban vigyázni, sokszor firtattuk világi és egyházi elöljáróink rendelkezéseit, intézkedéseit. Hisszük, Urunk, hogy Te ezzel is tanítani akarsz minket, meg akarod tisztítani világunkat a sok feleslegestől, és rá akarsz mutatni az élet igazi értékeire.

Köszönjük neked, Urunk, emberi kapcsolatainkat is, minden családi és baráti köteléket. Hálát adunk azért, hogy érezhettük: nem vagyunk egyedül, hiszen Te mindig velünk vagy, és küldesz olyan embertársakat is, akik segítenek az igaz élet útján járni. Hálát adunk, Urunk mindazokért, akik kimondva vagy kimondatlanul segítségünkre voltak ebben az esztendőben munkával, egy jó szóval, bátorítással, barátsággal, egy mosollyal, de akár csak egy ököl- vagy könyökpacsival is. Köszönjük, Urunk, a tőled kapott talentumainkat, hogy ezeket a Te, és embertársaink szolgálatába tudtuk állítani.

Kérünk, Istenünk, az új esztendőben is állj mellettünk, segíts, hogy megértsük a Te akaratodat. Adj erőt mindnyájunknak, hogy kitűzött céljaink egyre inkább akaratod szerint valók legyenek. Hála és dicsőség Neked, Urunk mindenért! Ámen.

István atya

 

Litánia az Isteni Gondviselésről

Uram, irgalmazz nekünk!                              Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk!                       Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!                              Uram, irgalmazz nekünk!

Krisztus, hallgass minket!                              Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!                      Krisztus, hallgass meg minket!

Mennyei Atyaisten                                        Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten
Szentlélek Úristen
Szentháromság egy Isten

Az ég és föld mindenható Teremtője            Irgalmazz nekünk!
Láthatatlan és kifürkészhetetlen Isten
Mindenható és bölcs Isten
Hosszantűrő és irgalmas Isten
Nagyjóságú és igazságos Isten
Aki minden teremtményeden könyörülsz
Aki minden élőt áldásoddal betöltesz
Aki minden teremtményed fölött bölcsességgel és szeretettel uralkodol
Aki azoknak, akik téged szeretnek, mindent javukra fordítasz
Aki minden teremtményedről atyailag gondoskodsz
Aki a mezők virágait ruházod
Aki hajunk szálait számon tartod
Aki minden bajt és nyomort javunkra fordítasz
Aki a keresztényi türelmet örök vígsággal jutalmazod
Isten, egyedüli vigaszunk és segítségünk
Isten, egyetlen reményünk és menedékünk

Minden testi és lelki bajtól                            Ments meg, Uram, minket!
Szolgálatodban való lanyhaságtól
Kegyelmed megvetésétől
A te gondviselésedben való bizalmatlanságtól
Szent intézkedéseid ellen való zúgolódástól és elégedetlenségtől
Kislelkűségtől és a szenvedésekben való türelmetlenségtől
A mulandók felől való szertelen aggodalomtól
Adományaiddal és jótéteményeiddel való visszaéléstől
Felebarátunk iránti szeretetlenségtől
A szív megátalkodottságától
Az éhínségtől és háborútól,
A járványoktól és ragályos betegségtől
A rettenetes ítélettől

Mi bűnösök                                        Kérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy nekünk kegyelmezz és bűneinket megbocsásd
Hogy isteni gondviselésedben mindig bízzunk
Hogy a szerencse elbizakodottá, a szerencsétlenség bizalmatlanokká és türelmetlenekké ne tegyen
Hogy magunkat minden rendelésednek gyermekileg alávessük
Hogy szent nevedet állandóan magasztaljuk
Hogy legyen meg a te szent akaratod
Hogy nekünk mindazt megadjad, amire naponta szükségünk van
Hogy szomorúságunk idején nekünk vigaszodat és segítségedet küldd
Hogy a viszontagságok között minket megerősíts, és az erény útjára vezess
Hogy a megpróbáltatások életünk jobbítására vezessenek
Hogy fáradozásunkat megáldd
Hogy nekünk az ideiglenes szenvedésekért örökkévaló javaidat add
Hogy Egyházi és világi elöljáróinkat a bölcsesség és jámborság szellemével eltöltsd
Hogy jótevőinket örök javaiddal megjutalmazd
Hogy minden szenvedőn könyörülj
Hogy a megholt híveknek örök nyugodalmat adj
Hogy isteni gondviselésedet egykor az égben örökké dicsérhessük és magasztalhassuk
Szeretet Istene

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit                  Kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit                  Hallgass meg minket!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit                  Irgalmazz nekünk!

Krisztus, hallgass minket!                                       Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!                                Krisztus, hallgass meg minket!

Könyörögjünk!

Istenünk, te gondviselő intézkedéseidben mindent a javunkra fordítasz. Gyermeki bizalommal kérünk, hogy távolíts el tőlünk mindent, ami ártalmas, és add meg nekünk mindazt, ami üdvös. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

További hírekNagypéntek

Nagypéntek

Az Úr szenvedésének ünneplése


© Soproni Szent Imre Római Katolikus Plébánia 2011-2020 Minden jog fenntartva.